August 3, 2021

ข่าวพระราชสำนัก

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา...

1 min read

ศูนย์ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลตำรวจโพสต์เฟซบุ๊กข้อความระบุว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ​ รวมทั้งเครื่องมือแพทย์​ ให้กับโรงพยาบาลตำรวจเป็นแห่งแรก​ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19​ โดยในวันนี้​ เวลา​ 11​.00​ น. ณ.หอผู้ป่วยวิกฤตอุบัติเหตุ โรงพยาบาลตำรวจ พลตำรวจโท วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ (สบ8) รพ.ตร พลตำรวจตรี ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ​...