March 4, 2021

ชัดเจน! โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ “พันตรีหญิง”

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย ดังนี้

1. ว่าที่ พันโท สุพงษ์ อัตนวานิช เป็น พันโท

2. ว่าที่ พันตรี วุฒิพงษ์ พงษ์ชะอุ่มดี เป็น พันตรี

3. ว่าที่ พันตรีหญิง ปรางหวาน สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง

4. ว่าที่ พันตรีหญิง อรสุมา ราชภักดิ์เสนี เป็น พันตรีหญิง

5. ว่าที่ ร้อยเอก วัชระ โหสิ เป็น ร้อยเอก

6. ว่าที่ ร้อยโท นิคม ภิรมย์กิจ เป็น ร้อยโท

7. ว่าที่ ร้อยโท อานนท์ สุมาลี เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 2 ลำดับที่ 5 ถึงลำดับที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 และลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน</b