March 4, 2021

“ประยุทธ์” ลั่น! งบปี65 มีจำกัด ต้องใช้ให้คุ้มค่า

คิดเห็นอย่างไร!!??? หลัง ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงถึงการทำงบประมาณประจำปี 2565 เพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติให้ไวที่สุด และเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้น ง

บประมาณรายจ่ายที่มีอยู่อย่างจำกัดจะต้องใช้ให้มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ขณะเดียวกันงบประมาณในปี 2565 ของไทยจะขาดดุลมากกว่างบประมาณปี 2564 อยู่ 91,037.5 ล้านบาท

ในการจัดทำงบประมาณของไทยในปีงบประมาณ 2565 นายกรัฐมนตรีได้กล่าวโดยให้ความเชื่อมั่นว่า งบประมาณขาดดุลนั้นอยู่ในจำนวนที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และงบที่ขาดดุลจะทำให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตได้ปกติตามศักยภาพต่อไป

** เรื่องสำคัญของงบประมาณในปี 2565 ที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญ ได้แก่

1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ เช่น ส่งเสริมการจ้างงาน การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพ SME ฯลฯ

2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว เช่น การส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ การยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง การปรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ฯลฯ

3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เช่น การยกระดับ ปรับทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม การเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ

4) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม การเสริมสร้างความมั่นคงและการบริหารจัดการความเสี่ยง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีการพัฒนา.