April 14, 2021

ชัดเจน! โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พล.ต.ท. โอนมา ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบ ให้รับโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ

พ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตั้งแต่วันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2564 นั้น

บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ พลตำรวจโท ให้แก่ พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ ณ วันที่ 10  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี