April 14, 2021

ชัดเจน โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ “พลโท” ให้เป็นขรก.ในพระองค์

วันที่ 9 ก.พ.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการ ในพระองค์ฝ่ายทหาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 มาตรา 25 มาตรา 27 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลตรี สมบัติ ธัญญะวัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลตรี) ปรับย้ายมาสังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลโท) และพระราชทานยศ พลโท

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน