April 14, 2021

ชัดเจน! โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เหรียญรัตนาภรณ์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา มีเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการ พระราชทาน เหรียญรัตนาภรณ์ “เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ – เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี” และบุคคลต่างๆ รวม 10 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน ๑๐ คน ดังนี้

๑. นายธนินท์ เจียรวนนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔
๒. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔
๓. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔
๔. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔
๕. นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔
๖. นางยุพา ล่ำซำ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔
๗. นายวัลลภ เจียรวนนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔
๘. นางนวลพรรณ ล่ำซำ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔
๙. นายสุภกิต เจียรวนนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๕
๑๐. นายศุภชัย เจียรวนนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๕