April 14, 2021

ประกาศ”นายกเทศมนตรี-สมาชิกสภาเทศบาล” ชื่อดัง พ้นตำแหน่ง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ที่ลงนามโดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. แล้ว โดยระบุว่า

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 142 ของพ.ร.บ.การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

โดยให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระตามมาตรา 11 แห่งพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ 2562 ประกอบมาตรา 29 แห่งพ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562

สำหรับจำนวนเทศบาล มีทั้งหมด  2,472 แห่ง ประกอบด้วย

    + เทศบาลนคร                                    30 แห่ง

     + เทศบาลเมือง                                195 แห่ง

      + เทศบาลตำบล                              2,247 แห่ง