March 3, 2021

“ประยุทธ์” ก่อหนี้ “คลัง” เปิดเเผนกู้ปี งบฯ64 วงเงินเเตะ3ล้านล. หนี้ปท.พุ่ง 9ล้านล.

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยแผนการบริหารหนี้สาธารณะปีงบฯ 2564 ที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน โดยกรอบวงเงินการบริหารหนี้อยู่ที่ประมาณ 3 ล้านล้านบาท ทั้งนี้

แผนการบริหารหนี้ปีงบฯ 2564 ประกอบด้วย การก่อหนี้ใหม่จำนวน 1.64 ล้านล้านบาท และการก่อหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้เก่าที่ครบอายุอีก 1.27 ล้านล้านบาท โดยส่วนใหญ่จะเป็นการกู้เงินภายในประเทศทั้งสิ้น

สำหรับการก่อหนี้ใหม่จำนวน 1.64 ล้านล้านบาท เป็นเงินกู้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 1.34 ล้านล้านบาท แยกเป็นการกู้ที่สำคัญประกอบด้วย การกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 2564 จำนวน 6.23 แสน กู้ตาม พ.ร.ก.ฟื้นฟูโควิด 5.5 แสนล้านบาท

กู้เพื่อให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อ 7.4 หมื่นล้านบาท และกู้เพื่อบริหารสภาพคล่องเงินคลังอีก 9.9 หมื่นล้านบาท ส่วนที่เหลือของการก่อหนี้ใหม่ เป็นการกู้ของรัฐวิสาหกิจ 1.17 แสนล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุน และการกู้ของหน่วยงานอื่นๆ อีก 1,808 ล้านบาท

สำหรับการกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้เก่า 1.27 ล้านล้านบาท เป็นการกู้ปรับโครงสร้างหนี้เก่าที่รัฐบาลกู้โดยตรง 1.09 ล้านล้านบาท และรัฐวิสาหกิจกู้ 1.37 แสนล้านบาท

** ล่าสุด สบน.ได้รายงานหนี้สาธารณะของประเทศล่าสุดเดือน ส.ค. 2563 อยู่ที่ 7.66 ล้านล้านบาท หรือ 47.90% ของจีดีพี เมื่อรวมกับแผนการใหม่ของปีงบประมาณ 2564 อีก 1.64 ล้านล้านบาท

จะทำให้หนี้สาธารณะปีงบประมาณ 2564 สูงถึง 9.3 ล้านล้านบาท ซึ่งก่อนหน้านี้คลังยืนยันว่า สิ้นปีงบประมาณ 2564 สัดส่วนหนี้สาธารณะจะอยู่ที่ 57% ของจีดีพี ยังอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังไม่เกิน 60% ของจีดีพี.