September 28, 2021

“บิ๊กตู่” เซ็นตั้งทีมที่ปรึกษา พบชื่อ “นพ.เหรียญทอง” ร่วมแก้ ปัญหาเศรษฐกิจ-สังคม

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านผลกระทบเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ครั้งนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เหตุผลในคำสั่งวานนี้ (30 เม.ย.63) ว่าเพื่อให้การปฏิบัติงานของ ศบค.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยคำสั่งนี้นายกรัฐมนตรี ให้ที่ปรึกษาทั้ง 12 คน ให้ความเห็นทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานกาณ์ โควิด-19 ประกอบไปด้วย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน มีศาสตราจารย์กิตติคุณเทียนฉาย กีระนันทน์ อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นรองประธาน

ส่วนกรรมการได้แก่

ศาสตราจารย์ นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  และศาสตราจาย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

รองศาสตราจารย์สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ อดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์บรรยายในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

รองศาสตราจารย์วรากร สามโกเศศ

กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิในสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยุค พล.อ.สุรยทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี

พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ

นายบัณฑิต นิจถาวร ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล

และอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

นายวีระ ธีระภัทรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและผู้ดำเนินการรายการวิทยุและโทรทัศน์ชื่อดัง

นายสมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทยหรือทีดีอาร์ไอ ที่เคยมีข้อเสนอการเปิดเมืองอย่างไรให้เศรษฐกิจขยับและคุมการระบาดของโควิด-19 ได้

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. เป็นกรรมการและเลขานุการ